Yhdistyksen säännöt

Uudenmaan Pystykorvakerho ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Pystykorvakerho r.y ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta kenneltoimintaan sekä edistää ja tukea kotimaisiin metsästyspystykorvarotuihin kuuluvien puhdasrotuisten metsästyskoirien kasvatusta, jalostusta ja käyttöä Helsingin seudun kennelpiirin ja Uudenmaan kennelpiirin alueilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa koiraharrastukseen liittyvää valistus- ja koulutus- toimintaa, opastaa ja neuvoo kasvatus- ja jalostustoiminnassa sekä järjestää koiranäyttelyitä ja —kokeita.

Yhdistys voi julkaista omaa tiedotuslehteä ja ylläpitää internetissä omia verkkosivuja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä ilmoittautumis- ja osallistumismaksuja järjestämistään koulutus-, kurssi-, koiranäyttely- ja - koetilaisuuksista sekä järjestää myyjäisiä ja hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan keräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y :n ja Uudenmaan Kennelpiiri r.y:n jäsen.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenet voivat muodostaa keskuudessaan epäitsenäisiä jaostoja sekä rotu-, alue- tai harrastuspiirejä, joilla ei ole omaa taloutta ja jotka noudattavat toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä. Iältään 50 vuotta täyttänyt voi suorittaa yhdellä kertaa kymmenkertaisen jäsenmaksun ja saavuttaa ainaisjäsenen oikeudet sekä vapautuu vastaisista vuosijäsenmaksuista.

4. Kunniajäsen
Hallituksen esityksestä voidaan kunniajäseniksi kutsua yhdistyksen toimintaan erittäin merkittävällä tavalla osallistuneita henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Esitys alistetaan yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, jossa sen hyväksymiseen vaaditaan 3/4 osaa annetuista äänistä.

Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hän on vapaa kaikista jäsenmaksuista.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymättä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotettu jäsen voi valittaa päätöksestä jättämällä hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen valituksen perusteluineen. Asian ratkaisee yhdistyksen seuraava vuosikokous, jolloin erottamispäätöstä tulee kannattaa vähintään 3/4 osaa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole minkäänlaista oikeutta yhdistyksen varoihin eikä maksettuja jäsenmaksuja palauteta.

6. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon yhdistyksen vuosikokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja jäsenistä kolme (3) on erovuorossa vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri samoin kuin muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) jäsentä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi mitä laissa on määrätty
- kutsua yhdistys kokouksiinsa ja valmistella kokoukselle esiteltävät asiat
- panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
- päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta
- edustaa yhdistystä

- hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat
- pitää jäsenluetteloa
- valita keskuudestaan vuosikokouksen mahdollisesti valitsemien toimikuntien kokoonkutsujat
- kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi antaa määräyksen yhdistyksen toimihenkilölle yksin kirjoittaa yhdistyksen nimi.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus tai tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, joka on myös toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi. Tilintarkastajan kelpoisuusehdot ja valitsemisen edellytykset määräytyvät tilintarkastuslain mukaan.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa ennen Suomen Pystykorvajärjestö — Finska Spetsklubben r.y: n vuosikokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella, ainais- ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä tai yhdistyslaissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, ellei vähintään 1/10 osa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostilla.

12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan toiminnan laajuudesta riippuen yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja taikka yksi (1) tilintarkastaja ja yksi
(1) varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
13. Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 osan enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
14. Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen
on vuosikokous, ja tulee päätöstä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään 3/4 osaa annetuista äänistä.
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus ja asiakirjat Suomen Pystykorvajärjestö - Finska Spetsklubben r.y:lle.